A Better Place

by John Ghattas

All the pain

That women go through

Move women one step closer

Towards women empowerment.

The progress made

Against patriarchy, oppression, and dictatorship

Moves everyone one step closer

Towards equality.

We are defined by the work we put in

Towards making this world a better place.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translated in Arabic – By John Ghattas

مكان أفضل

كل الألام

التي تمر بها النساء

تحركهم خطوة قريبة

نحو تقوية النسوة

الإنجاز الذي تم

نحو نظام الأبوة، الظلم، والدكتاتورية

قد حرك الجميع خطوة قريبة

نحو المساواة

نحن نُعرف بالعمل الذي نفعله

نحو تغيير هذا العالم إلى مكان أفضل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translated in Spanish – By Alejandra Aguilar

Un Lugar Mejor

Todo el dolor

Que las mujeres pasan por

Mueve a las mujeres un paso más cerca

Hacia el empoderamiento de las mujeres.

El progreso realizado

Contra el patriarcado, la opresión y la dictadura.

Mueve a todos un paso más cerca,

Hacia la igualdad.

Nos definimos por el trabajo que ponemos

hacer de este mundo un lugar mejor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translated in Vietnamese by Thuy Bui and Stephanie Lê

Tất cả những nỗi đaukho

Phụ nữ đó đi qua

Di chuyển phụ nữ một bước gần hơn

Hướng tới trao quyền cho phụ nữ.

Tiến độ đạt được

Chống lại chế độ phụ hệ, áp bức và độc tài

Di chuyển mọi người một bước gần hơn

Hướng tới sự bình đẳng.

Chúng tôi được xác định bởi công việc chúng tôi đưa vào

Hướng tới làm cho thế giới này là một nơi tốt hơn

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Badass Womxn in the Pacific Northwest Copyright © 2019 by UWB Zine Queenz is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book